Podmínky nákupu

A. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.paliveomacky.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím je:
Mgr. Marie Žáková
Místo podnikání: Horníkova 2131/8, 628 00 Brno 28

IČO: 665 63 968
DIČ: CZ5655012033

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na Magistrátu města Brna

Kupujícím je:
1. spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
2. podnikatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu paliveomacky.cz jsou závazné. Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, příp. telefonicky či e-mailem) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jehož nedílnou součást tvoří reklamační řád a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).
3.Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží a platí do vyprodání zásob. Ceny za dopravu, příp. další poplatky si kupující může ověřit na stránce doprava.Před odesláním objednávky bude celková cena objednávky vypočtena a kupující odsouhlasí konečnou cenu zboží včetně dopravy a všech případných poplatků.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu paliveomacky.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. (viz ochrana osobních údajů)
7. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

C. Zaslání zboží


Dodací lhůta a způsob dopravy:

1. Prodávající zajistí dopravu na kupujícím určenou adresu. Zvolený způsob dopravy, platby a výše objednávky určuje její cenu. Aktuální možnosti dopravy jsou dostupné na stránce doprava.
2. Objednané zboží je zpravidla expedováno do 2 pracovních dní od vytvoření objednávky kupujícím, respektive v nejkratším možném termínu, pokud je skladem. Pokud objednané zboží není skladem,  bude kupující  kontaktován e-mailem nebo telefonicky a bude navržen další postup např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty nebo odstoupení od smlouvy.
3. Doba doručení je závislá na kupujícím zvolené formě přepravy.

Možnosti platby za zboží: 
dobírkou
bankovním převodem *

*(v případě že byla zvolena platba předem a objednávka nebyla uhrazena do 7  dní od data objednání zboží, dochází automaticky ke stornu objednávky)

Převzetí zboží:

1. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.
2. Prodejní doklad je součástí zásilky a zároveň slouží jako záruční list.
3. Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku - tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo kupujícího, který je spotřebitelem, uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy. Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

D. Reklamace a záruka zboží

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.
2. Záruční doba, resp. datum doporučené spotřeby je uveden na každém výrobku v jeho popisu.
3. Jako záruční list slouží prodejní doklad

E. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující, který je spotřebitelem, má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží v souladu s ust. § 1829 odst 1 Občanského zákoníku. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží.Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Kupující je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doručení odstoupení od smlouvy).Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě, že v minulosti došlo ze strany kupujícího k nepřevzetí zásilky a neuhrazení kupní ceny.


F. Závěrečná ustanovení


1.Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2.Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu paliveomacky.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
3.Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.
4.Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který není spotřebitelem (podnikatel), výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
5.Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2016

Ochrana osobních údajů


Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Kupujícíc uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace. Učiní tak e-mailem nebo telefonicky. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.


Reklamační řád

Reklamace

V případě, že kupující našel na zakoupeném zboží po rozbalení v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným skladováním či manipulací, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.


Postup reklamace

Pokud nastanou okolnosti reklamace a kupující chce reklamovat zakoupené zboží, zašle o tom e-mail prodávajícímu. E-mail musí obsahovat minimálně tyto informace: název výrobku, číslo prodejního dokladu, popis závady, preferovaný způsob vyřešení reklamace. Nejpozději do pěti pracovních dnů budou kupujícímu zaslány informace o dalším postupu.

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena dle platné zákonné úpravy. Důraz bude kladen na postup preferovaný kupujícím. Nárok na uplatnění záruky zaniká pokud výrobek nebyl uchováván dle podmínek, které jsou uvedeny na obalu.

Způsoby dopravy:

Česká republika

1. Česká pošta


1a) Balík do ruky - dopravné a balné při platbě bankovním převodem činí 99,-Kč 
(při objednávce nad 1000,- Kč - dopravné a balné ZDARMA)

1b) Balík do ruky - dopravné a balné při platbě dobírkou činí 139,- Kč 
(při objednávce nad 1500,- Kč - dopravné a balné ZDARMA)

1c) Balík na poštu - dopravné a balné při platbě bankovním převodem činí 89,-Kč 
(při objednávce nad 1000,- Kč - dopravné a balné ZDARMA)

1d) Balík na poštu - dopravné a balné při platbě dobírkou činí 129,- Kč 
(při objednávce nad 1500,- Kč - dopravné a balné ZDARMA)


2.
Osobní odběr zboží

Osobní odběr zboží je možný v kavárně Lavazza v obchodním centru IBC na ul. Příkop 4 v Brně. Zboží je připraveno k odběru až po emailové výzvě. Platba probíhá bankovním převodem. Tato služba je ZDARMA

 

3. Na pobočce Zasilkovna.cz

Balík bude připraven k vyzvednutí na zákazníkem vybraném výdejním místě společnosti Zásilkovna.cz. Dopravné a balné činí 60 Kč (při objednávce nad 1000 Kč - dopravné a balné ZDARMA). Platba probíhá hotově při převzetí zboží.

Seznam výdejních míst najdete zde: http://www.zasilkovna.cz/seznam-vydejnich-mist/

 

Slovensko

1. Slovenská pošta-zboží je zasíláno formou-Poistený balík-2 trieda.
1a) dopravné při platbě dobírkou činí 4 EUR
(při objednávce nad 60,- EUR dopravné ZDARMA)
2a) dopravné při platbě předem činí 3,50 EUR
(při objednávce nad 40,- EUR dopravné ZDARMA)
Objednávky na Slovensko jsou odesílány 1x týdně - zpravidla v pondělí.
Na Slovensko je zasíláno pouze soukromým osobám-koncovým zákazníkům. V opačném případě dochází k automatickému stornu objednávky.
2. Na slovenské pobočce Zasilkovna.cz
Balík bude připraven k vyzvednutí na zákazníkem vybraném výdejním místě společnosti Zásilkovna.cz. Dopravné a balné činí 3,60 EUR (při objednávce nad 40 EUR) - dopravné a balné ZDARMA). Platba probíhá hotově při převzetí zboží

1. Slovenská pošta

1a) dopravné při platbě dobírkou činí 5,5 EUR (při objednávce nad 60,- EUR dopravné ZDARMA)

2a) dopravné při platbě předem činí 5,00 EUR (při objednávce nad 40,- EUR dopravné ZDARMA)

2. Na slovenské pobočce Zasilkovna.cz

Balík bude připraven k vyzvednutí na zákazníkem vybraném výdejním místě společnosti Zásilkovna.cz. Dopravné a balné činí 3,60 EUR (při objednávce nad 40 EUR) - dopravné a balné ZDARMA). Platba probíhá hotově při převzetí zboží

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2016

Novinky

27. 12. 2017

28.12. - 2.1.- uzavření obchodu
Z důvodu plánované inventury bude ve výše uvedeném období eshop uzavřen. Veškeré přijaté objednávky budou expedovány až 3.1. 2018. Děkujeme za pochopení

14. 12. 2017

Dodání do Vánoc garantujeme u objednávek provedených nejpozději do 17.12. v případě zaslání českou poštou a do 19.12. v případě zaslání prostřednictvím Zásilkovny.

Věrnostní slevy

Pikantní recepty

Chilli con carne

Chili con carne často známé jen jako chilli je kořeněné dušené pálivé jídlo. Hlavními přísadami jsou maso (obvykle hovězí nebo jehněčí) a chilli papričky. Některé druhy, často podle geografické polohy a pěstovaných plodin, mohou obsahovat také rajčata, cib

webdesign - webhosting: ceskyserver.cz